جعفری
تشویق شهروندان به ورزش اولویت برنامه های فرهنگی شهرداری شیراز است
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
نایب رئیس بانوان هیئت ورزش کارگری منصوب شد
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۲