مرثیه ای برای “شهید آباد”و کاروانسرای دوره صفویه اش/بی مهری میراث بانان امروز به میراث داران دیروز
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۲