اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اجرای سد تنگ سرخ شیراز
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
شهید دستغیب
آیت اله دستغیب؛سیدالشهدای فارسیان
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲