توقف خیبر در خرم آباد و بازگشت فجر به خانه با یک امتیاز
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۸