فارس میزبان دوره ممتاز مربیگری کاراته
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
کسب جواز داوری تیراندازی با کمان توسط چهار داور استان فارسی
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰