تکمیل زمین اختصاصی فوتبال نابینایان فارس
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
سیروس پاک فطرت
کسب مقام برتر مسابقات مجازی توسط هیئت ورزش های همگانی فارس
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱