دلنوشته رئیس بیمارستان شهید رجائی درخصوص شرایط تلخ این روزهای کادر درمان
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
رئیس هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی شیراز: برنامه های پیش روی هیأت برنامه های جامع و کاربردی است
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲