بسته شدن ورزشگاه پارس شیراز برای حصارکشی/ ورود تماشاگران به دلیل مقررات بهداشتی مرتبط با کرونا ممنوع است
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۶
دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۶