هیأت پهلوانی و زورخانه ای فارس برترین هیأت کشور
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
امتیاز بانوان فوتبالیست فارس به هیات فوتبال رسید
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶