برگزاری ورزش‌های تطبیقی محله محور توسط باشگاه پوریای ولی علامرودشت
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
فتح قله کهستان توسط ورزشکاران آباده
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸