۷۰ بیمارستان در فارس زیر نظر علوم پزشکی شیراز است
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وزیر علوم اختیارات آمایش دانشگاه های فارس را به استاندار واگذار کرد
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰