مدال برنز کشوری بر گردن پاراتیرانداز فارسی
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
پنج بدمینتون باز فارسی در جشنواره برترین ها
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶