راه یابی دونده شیرازی به رقابت های جهانی
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴