جهرم نخستین شهر استان فارس برای دریافت نشان ملی شهر فعال
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
دکه مطبوعات ورزشی شیراز/
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹