جام خوشه چین عامل توسعه گرشگری در روستا ها
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
سومین دوره لیگ کورس استان برگزار شد
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳