اسکواش باز شیرازی در اردوی تیم ملی
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
هیأت پهلوانی و زورخانه ای فارس برترین هیأت کشور
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱