۱.۵ برابر تاریخ ورزش فارس فضای ورزشی ساخته شده است
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
نگاه ویژه استاندار عامل مهم توسعه ورزش در فارس است
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷