تساوی نمایندگان شیرازی در هفته بیست و ششم
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
مجتمع خیر ساز جنوب شیراز نور امید ورزش دوستان / تیم های بزرگ شیراز در این مجتمع تمرین می کنند
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۹