جدال مدعیان قهرمانی با پیروزی شهید شاملی به پایان رسید
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
تعامل و همکاری انجمن بیماران تالاسمی و هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱