درخواست استاندار فارس از رئیس جمهور برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
ثبت جهانی انجیر استهبان به عنوان چهارمین میراث کشاورزی ایران
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۴