صفحات ورزشی روزنامه تماشا مورخ ۹۷/۱۰/۲۵
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
صفحات ورزشی روزنامه شیرازنوین مورخ ۹۷/۱۰/۲۶
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵