مسابقات تنیس جایزه بزرگ استانی جام گالر‌ی فرش ذوالانواری برگزار می شود
۲۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
بانوی تنیسور استان فارسی در تیم ملی تنیس
۲۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳