برگزاری رقابت های انتخابی برای بیماران خاص و پیوند اعضا
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
در گفت و گوی رئیس هیئت کونگ فو شیراز و ورزش در پارس مطرح شد: آماده شدن تیم این هیئت جهت شرکت در عصر جدید/ چاپ کتاب ورزش در دوران کرونا
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳