امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
کسب جواز داوری تیراندازی با کمان توسط چهار داور استان فارسی
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
پیام رئیس هیئت پرورش اندام در خصوص مسابقات این هیئت
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱