انتقام مس از فجر در خانه/ دشت سه امتیاز حساس مس کرمان از تیم شیرازی ها
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
توقف سپاهان برابر ایمان سبز شیراز/ فینال گروه جنوب در اصفهان با تساوی به پایان رسید
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲