چالش بهترین عکس هیأت کونگ فو شیراز برگزار شد
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
برگزاری ورزش‌های تطبیقی محله محور توسط باشگاه پوریای ولی علامرودشت
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸