دوره دانش افزایی و داورى نجات غریق باحضور شرکت کنندگانی از سراسر استان در شیراز برگزار شد
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
افتخاری دیگر برای ورزش شنای شهرستان فراشبند
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸