سه برنز و یک نقره حاصل کار دختران کاراته کا فارس
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
کشتی گیران استان فارسی در مسابقات کشوری
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵