جودوکار استان فارسی در مسابقات جهانی شرکت می کند
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان گرامیداشت شهدای ورزشکار
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۳