در گفت و گوی رئیس هیئت کونگ فو شیراز و ورزش در پارس مطرح شد: آماده شدن تیم این هیئت جهت شرکت در عصر جدید/ چاپ کتاب ورزش در دوران کرونا
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
رای کمیته انضباطی در خصوص دیدار شهید شاملی و پرسپولیس اعلام شد
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴