نگاه به شهرسازی بر اساس نیازهای روز و رویکرد توسعه پایدار باشد
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
آشنایی با شاه داعی الله شیرازی، عارف و شاعر سده نهم در نشست آیینه ها
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰