معضل حامی مالی در تیم های بانوان حاضر در لیگ های مختلف / چشم انتظاری بانوان بلند قامت شیرازی برای حمایت مالی
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
دو ورزشکار کاراته کا بالاده در اردوی تیم استانی
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۲