کسب مقام قهرمانی توسط بانوان کارگر استان
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
استقبال ورزش دوستان از آل سعدی
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰