خوابگاه متاهلین دانشکده پرستاری و مامایی شیراز سال ۴۰۴ تکمیل می شود
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
تکذیب سیلی مامور انتظامی به پرستار در شهرستان مُهر
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴