شش نوجوان استان فارسی در اردوی تیم ملی کشتی
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
دکه مطبوعات ورزشی شیراز/
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۰