برگزاری مسابقات بوکس انتخابی نوجوانان و جوانان شهرستان جهرم
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱
فارس میزبان مسابقات تنیس روی میز منطقه یازده نوجوانان دختر
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱