کسب مقام اول مشترک هیئت های ورزش کارگری فارس در اعزام نیرو به رویداد های ورزشی
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
یادداشت : زمانی برای تغییر در برخی هیأت ها
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷