بهره برداری از ۹طرح عمرانی و زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
زهرا شاهسونی با اقتدار بر سکوی نخست مسابقات کشوری کاراته ایستاد
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷