نجابت خبر داد: تکمیل شبکه آبرسانی ۷۵ روستای شیراز و زرقان تا پایان دولت
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
حسینی ارسنجانی
یادداشت؛ بیم شیراز از ورود به لیست شهرهای آلوده جهان
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۳۰