حمایت اداره کل ورزش و جوانان فارس از هیأت ورزش های رزمی در برخورد با سبک های غیر مجاز
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
ثبت رکورد ملی در سبک شکستن اجسام سخت توسط ورزشکار فارس
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴