رئیس هیئت کبدی شهرستان سروستان منصوب شد
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
رئیس هیئت کبدی شهرستان مرودشت منصوب شد
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶