انتصاب مدیران جدید شهرداری شیراز+ اسامی
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
راهنمایی و رانندگی شیراز از ابزار تشویقی استفاده کند
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷