یادداشت/پیامد هزینه های میلیاردی رقابت انتخاباتی
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شیراز نیازمند کمربند سبز/ باید از حاشیه نشینی جلوگیری کرد
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳