۲۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
صفدر دوام

یادداشت/نامهربانی «مهر» با دانش آموزان

با جستجوی مدت دار در مغازه تحریر فروشی همچنان سردرگم به دنبال اجناسی ارزان تر می گردد. مغازه دار به او خطاب می کند: آقا جان،قیمت […]