۱۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
علی شاهسون

کارمان سخت است اما شیرین..

خبرنگاری را هنر و دانش می دانیم. هنری فاخر و ارزشمند و مقدس که با دانش تلفیق شده و صدایش رسا است و مانا، که اگر […]